قائمة المواضيع :
آيا در وقف قصد قربت معتبر است؟
بسمه تعالى: وقف بر دو قسم است گاهى وقف قربى و تقرّبى است و كلمه «وقف لله» در صيغه گفته مى شود و گاهى كار نيكوكارى است هر چند براى خدا نباشد و در قسم نخست مانند وقف مساجد و حسينيه ها بايد واقف قصد قربت كند. والله العالم