قائمة المواضيع :
چرا پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) با عايشه و حفصه ازدواج نمود و رقيه و ام كلثوم از دخترانش را به ازدواج عثمان درآورد؟
بسمه تعالى: ازدواجهاى رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)براى جلب قلوب قبايل قريش بوده و در آن زمان اين ازدواج ها به نفع رسالت پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)بوده است . والله العالم