قائمة المواضيع :
آيا زردشتيان در مسائل دينى خود آزاد هستند؟
بسمه تعالى: پيروان زرتشت از اقليتهاى دينى رسمى كشور هستند و حقوق آنها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پيش بينى شده است، در انجام مسائل دينى خود آزاد هستند و عقد نكاح آنها تابع مراسم خود مى باشد ولى بايد از تظاهر به محرمات اسلام اجتناب كنند، و به كتابهاى حقوق اقليتها در اسلام مراجعه كنيد . والله العالم