قائمة المواضيع :
آيا خواندن دعاى اللهم كن لوليك ....در حال قيام استحباب دارد يا يك استحسان عرفى است؟
بسمه تعالى: در اصول كافى استحباب خواندن آن در هر حالى ( سجده، قيام و نشسته) وارد شده است خصوصاً در شب بيست و سوم ماه رمضان.والله العالم