قائمة المواضيع :
در قرائت زيارت مقدسه عاشورا آيا مى توان در پايان لعن و سلام تنها به جمله تسعاً و تسعين مر! بسنده نمود و در غير عاشورا مى توان گفت «ان هذا يوم تبركت به ...» ؟
بسمه تعالى: در صورت ضرورت پس از يكبار خواندن به جمله «و تسع و تسعين مرة» اكتفاء كند و در غير روز عاشورا بگويد «ان يوم عاشورا يوم تبركت به بنوامية». والله العالم