* مسير موضوعات:
دخترى كه براى اوّلين بار خون مى بيند، در نخستين ماه، ساعت هفت صبح حيض مى شود و در ماه دوم بعد از ظهر حيض مى شود. آيا چنين زنى صاحب عادت وقتيه مى شود؟
اين مقدار تفاوت، به انعقاد عادت وقتيه ضرر نمى زند. والله العالم