* مسير موضوعات:
چرا مسلمانان، روز ميلاد پيامبر(صلى الله عليه وآله) را جشن مى گيرند؟
پاسخ
گاهى تصور مى شود كه جشن گرفتن در روز ميلاد پيامبر، نوعى بدعت در دين است، ولى بدعت در دين، اين است كه انسان كارى را به عنوان امر دينى انجام دهد كه در شريعت مقدس اسلام دليلى كلى يا جزئى بر آن نباشد، ولى هرگاه انسان، كارى را انجام دهد كه آن را به دين نسبت ندهد، هرگز اين كار بدعت نيست، مانند بازى هاى متنوع ورزشى امروز از فوتبال و واليبال تا... .
البته مجرد اين كه بدعت نيست، دليل بر حلال بودن آن نيست، بلكه بايد حكم آن را از حلال و حرام از كتاب و سنت استفاده كرد.
همچنان كه اگر كارى را به عنوان دينى  و اين كه در شريعت اسلام هست، انجام دهد و در شريعت براى آن اصل كلى يا دليل قرآنى باشد، از بدعت خارج مى شود.
جشن و شادمانى در روز ميلاد پيامبر(صلى الله عليه وآله) ، كارى است كه به عنوان يك امر دينى انجام مى گيرد، هر چند در اين خصوص، دليل خاصى نيامده كه بگويد: مستحب است روز ميلاد پيامبر جشن بگيريد، اما در قرآن و در سنّت، محبت و مهرورزى به پيامبر، يكى از اصول قرآنى است و آيات متعددى در اين مورد، وارد شده است:
( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم واخواتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبّ إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربّصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين ). [204]
«بگو: "اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طايفه شما، و اموالى كه به دست آورده ايد، و تجارتى كه از كساد شدنش مى ترسيد، و خانه هايى كه به آن علاقه داريد، در نظرتان از خداوند و پيامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار اين باشيد كه خداوند عذابش را بر شما نازل كند! و خداوند جمعيّت نافرمانبردار را هدايت نمى كند! " ».
اكنون سؤال مى شود: آيا اين جشن و سرور كه در آن آلودگى ها و معاصى پيراسته باشد و آياتى كه در مدح پيامبر است، تلاوت شود و سخن سازان خوش ذوق، اشعار و مدايح خود را بخوانند، جز اظهار محبت به پيامبر(صلى الله عليه وآله) چيزى هست؟
البته در اين مورد، در كتاب هاى «راهنماى حقيقت» و «جوان شيعى پاسخ مى گويد» به طور گسترده پاسخ گفته شده است.

[204] . توبه/ 24.