* مسير موضوعات:
كسى نذر كرده كه هر سال در روز عاشورا گوساله اى را ذبح و اهالى روستا را اطعام دهد ولى به جهت كم شدن جمعيت روستا مقدارى گوشت اضافه مى ماند آيا مى توان مقدار اضافى را در مصارف ديگر خرج نمود؟
بسمه تعالى: اگر در روستاى مورد نظر مصرف ندارد، گوشت آن را به روستاهاى مجاور ارسال و تقسيم كنند . والله العالم