احكام جوانان
 داروينيسم يا تكامل انواع نقد و تحليل
 فلسفه تاريخ
 ارتداد و آزادى
 آزادى و دين سالارى
 كثرت گرايى يا پلوراليزم دينى
 ریحانة الادب
 عرفی شدن دین
 حکومت اسلامی در چشم انداز ما
 هرمنوتیک
 آشنايى با عقايد و مذاهب اسلامى/ ج 1
 فروغ ابدیت
 مرزهاى اعجاز
 سفير وحدت در سر زمين هاى تركيه و اردن
 درسنامه گزيده سيماي عقايد شيعه
 گزيده سيماي عقايد شيعه
 گزیده راهنماي حقيقت
 راهنماي حقيقت
 سيماي عقايد شيعه
 فرازهايي از تاريخ پيامبر اسلام
 تبرّك ـ توسّل بدعت
  توسل يا استمداد از اولياء خدا
 در سرزمين خاطره ها
 شخصيت هاى شيعه در صدر اسلام
  الهيات و معارف اسلامى
 رهبرى امّت
 تاريخ اسلام
 بر كرانه جبل الطارق
 ثقل اکبر از دو منظر اصولی و اخباری
 سيماى إنسان كامل در قرآن
 جدال احسن
 سیمای اقتصاد اسلامی
 فتنه تكفير
 آشنایی با عقائد وهابیان
 مدخل مسائل جدید کلامی / ج 3
 مدخل مسائل جدید کلامی / ج 2
 مدخل مسائل جدید کلامی / ج 1
 سيماى فرزانگان / ج 3
 در بارگاه نور
 تفسير صحيح آيات مشكله قرآن
 منشور جاويد / ج 12
 منشور جاويد / ج 11
 منشور جاويد / ج 9
 سيماى فرزانگان / ج 4
 منشور جاويد / ج 14
 منشور جاويد / ج 13
 منشور جاويد / ج 10
 منشور جاويد / ج 8
 منشور جاويد / ج 7
 منشور جاويد / ج 6
 منشور جاويد / ج 5
 قاموس المعارف-دستور زبان فارسى
 مسائل جديد كلامى
 سلفى گرى درآيينه تاريخ
 سجده بر تربت يا نهايت تواضع در پيشگاه خدا
 انديشه هاى جاويد / ج 1
 جهان بينى مادى معاصر
 انديشه هاى جاويد / ج 2
 منشور جاويد / ج 4
  منشور جاويد / ج 3
 سيماى فرزانگان / ج 9
 سيماى فرزانگان / ج 8
 سيماى فرزانگان / ج 7
 فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامى / ج 4
 فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامى / ج 3
  كاوشى در كلام و فقه/ج 1
    قاموس المعارف- در چهار مجلد
 سقيفه; زمينه ها، معيارها و پيامدها
 مثل هاى آموزنده قرآن در تبيين 57 مثل قرآنى
  راه سوم ميان جبر و تفويض
 یاس در آتش
 رساله اجتهاد و تقلید
 سيماى فرزانگان / ج 2
 سيماى فرزانگان / ج 1
 خلافت اسلامى از دو منظر تنصيص و انتخاب
 اصالت روح از نظر قرآن
 مناظره هاى معصومان
 فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى / ج 7 و 8
 فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى/ ج 6
 فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى / ج5
 وهّابيّت مبانى فكرى وكارنامه عملى
 فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامى / ج 2
 فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى/ ج1
 مرزهاى توحيد و شرك در قرآن
 پاسدارى از مرقد پيامبران و امامان
 فلسفه اسلامى و اصول ديالك تيك
 قرآن واسرار آفرينش
 مربّى نمونه
 ايمان و آثار سازنده آن
 در سرزمين تبوك
 علم غيب (آكاهى سوم)
 اصول عقايد اسلامى و نگاهى به زندگانى پيشوايان معصوم (عليهم السلام)
 منشور عقايد اماميّه
 جبر و اختيار
 منشور جاويد/ج2
 منشور جاويد/ج1
 نظام اخلاقى اسلام
 احمد موعود انجيل
 فروغ ولايت
 دوست نما ها
 مناسك حج
 احكام بانوان
 رساله توضيح المسائل

عنوان کتاب:
مناسك حج
نویسنده:
آيت الله العظمي سبحاني
توضیحات:
تعداد صفحات: 271

اهميت و آثار سازنده فريضه حج …13

5

فصل اول: وجوب حج …19

19

حج مستحب

21

شرايط وجوب حجة الاسلام

23

شرط اول و دوم: بلوغ و عقل

23

شرط سوم: حريّت

25

شرط چهارم: استطاعت

25

خروج از استطاعت

36

شرايط نايب و منوب عنه

37

نيابت معذور

41

احكام نيابت

44

فصل دوم: اقسام حج

47

حج افراد و قران و كيفيت احرام بستن براى آن دو

47

اقسام عمره و موارد آن

52

محل احرام عمره ى مفرده

56

موارد عدول و يا تبدّل حج تمتع به اِفراد

57

حج تمتع

64

فصل سوم: احرام براى عمره تمتع

67

فصل چهارم: واجبات احرام

75

1. پوشيدن جامه هاى احرام

75

2. نيّت احرام

78

3. تلبيه

80

فصل پنجم: محرمات احرام

85

اوّل: شكار

85

دوم: التذاذ جنسى

87

سوم: عقد كردن

90

چهارم: استمنا

91

پنجم: عطر زدن

91

ششم: پوشيدن لباس دوخته و يا شبيه آن

93

هفتم: سرمه كشيدن

96

هشتم: نگاه كردن در آينه

96

نهم: پوشيدن روى پا

97

دهم: سخنان ناشايست(فسوق)

98

يازدهم: جدال

98

دوازدهم: كشتن جانوران

100

سيزدهم: زينت نمودن

100

چهاردهم: روغن ماليدن بر بدن

102

پانزدهم: زدودن مو از بدن

103

شانزدهم: پوشاندن سر براى مردان

104

هفدهم: روبند زدن براى زنان

107

هيجدهم: حركت زير سايبان براى مردان

108

نوزدهم: بيرون آوردن خون از بدن

110

بيستم: ناخن گرفتن

111

بيست و يكم: كندن دندان

112

بيست و دوم: كندن و بريدن گياه و درخت حرم

113

بيست و سوم: بستن سلاح بر خود

114

ملحقات محرمات احرام

114

فصل ششم: الف:اعمال عمره ى تمتع

117

طواف كعبه

117

واجبات طواف

122

مقدمات طواف

122

اوّل: نيت

122

دوم: طهارت از حدث اكبر و اصغر

124

مسلوس ومبطون

132

سوم: طهارت بدن و لباس

133

چهارم: ختنه

136

پنجم: ستر عورت

137

كيفيت طواف

138

1و2. ابتدا و ختم به حجر اسود

138

3. قرار گرفتن كعبه در سمت چپ

139

4. طواف از خارج حجر اسماعيل

141

5. طواف ميان بيت و مقام ابراهيم

143

6. خروج از كعبه و شاذروان

147

7. مراعات هفت شوط

148

احكام بانوان در طواف

159

نماز طواف واجب

163

طواف مستحب

168

سعى ميان صفا و مروه

170

تقصير يا كوتاه كردن مو

180

احكام پس از فراغ از عمره تمتع

184

ب: اعمال حج تمتع

188

1. احرام بستن براى حج تمتع

189

2. وقوف در عرفات

192

3. مشعرالحرام

195

صورت هاى وقوف در عرفات و مشعر

200

4. رمى جمره عقبه

202

5. قربانى كردن

209

1. سنّ قربانى

210

2. سالم بودن

210

3. كمال خلقت (نداشتن عيب بدنى)

210

4. لاغر نبودن

211

محلّ قربانى

213

شرايط و محل ذبح كفّارات

220

6.تراشيدن سر يا كوتاه كردن مو

223

فصل هفتم: اعمال مسجدالحرام

231

طواف نساء

235

فصل هشتم: گذراندن شب در منا (بيتوته)

239

رمى جمرات سه گانه

241

رمى جمرات ثلاث

242

محصور و مصدود

249

وظيفه ى مصدود در مراحل مختلف

249

وظيفه ى محصور

254

مسائل متفرقه

260

احكام تقليد

267

احكام مسجدالحرام و مسجدالنبى (صلى الله عليه وآله وسلم)

269

چند مسأله

269

سایر مجلدات:
مناسك حج


اهميت و آثار سازنده فريضه حج   …13 

5

فصل اول: وجوب حج   …19

19

حج مستحب   

21

شرايط وجوب حجة الاسلام   

23

شرط اول و دوم: بلوغ و عقل   

23

شرط سوم: حريّت   

25

شرط چهارم: استطاعت   

25

خروج از استطاعت   

36

شرايط نايب و منوب عنه   

37

نيابت معذور   

41

احكام نيابت   

44

فصل دوم: اقسام حج    

47

حج افراد و قران و كيفيت احرام بستن براى آن دو   

47

اقسام عمره و موارد آن   

52

محل احرام عمره ى مفرده   

56

موارد عدول و يا تبدّل حج تمتع به اِفراد   

57

حج تمتع   

64

فصل سوم: احرام براى عمره تمتع   

67

فصل چهارم: واجبات احرام   

75

1. پوشيدن جامه هاى احرام   

75

2. نيّت احرام   

78

3. تلبيه   

80

فصل پنجم: محرمات احرام   

85

اوّل: شكار   

85

دوم: التذاذ جنسى   

87

سوم: عقد كردن   

90

چهارم: استمنا   

91

پنجم: عطر زدن   

91

ششم: پوشيدن لباس دوخته و يا شبيه آن   

93

هفتم: سرمه كشيدن   

96

هشتم: نگاه كردن در آينه   

96

نهم: پوشيدن روى پا   

97

دهم: سخنان ناشايست(فسوق)   

98

يازدهم: جدال   

98

دوازدهم: كشتن جانوران   

100

سيزدهم: زينت نمودن   

100

چهاردهم: روغن ماليدن بر بدن   

102

پانزدهم: زدودن مو از بدن   

103

شانزدهم: پوشاندن سر براى مردان   

104

هفدهم: روبند زدن براى زنان   

107

هيجدهم: حركت زير سايبان براى مردان   

108

نوزدهم: بيرون آوردن خون از بدن   

110

بيستم: ناخن گرفتن   

111

بيست و يكم: كندن دندان   

112

بيست و دوم: كندن و بريدن گياه و درخت حرم   

113

بيست و سوم: بستن سلاح بر خود   

114

ملحقات محرمات احرام   

114

فصل ششم: الف:اعمال عمره ى تمتع   

117

طواف كعبه   

117

واجبات طواف   

122

مقدمات طواف   

122

اوّل: نيت   

122

دوم: طهارت از حدث اكبر و اصغر   

124

مسلوس ومبطون   

132

سوم: طهارت بدن و لباس   

133

چهارم: ختنه   

136

پنجم: ستر عورت   

137

كيفيت طواف   

138

1و2. ابتدا و ختم به حجر اسود   

138

3. قرار گرفتن كعبه در سمت چپ   

139

4. طواف از خارج حجر اسماعيل   

141

5. طواف ميان بيت و مقام ابراهيم   

143

6. خروج از كعبه و شاذروان   

147

7. مراعات هفت شوط   

148

احكام بانوان در طواف   

159

نماز طواف واجب   

163

طواف مستحب   

168

سعى ميان صفا و مروه   

170

تقصير يا كوتاه كردن مو   

180

احكام پس از فراغ از عمره تمتع   

184

ب: اعمال حج تمتع   

188

1. احرام بستن براى حج تمتع   

189

2. وقوف در عرفات   

192

3. مشعرالحرام   

195

صورت هاى وقوف در عرفات و مشعر   

200

4. رمى جمره عقبه   

202

5. قربانى كردن   

209

1. سنّ قربانى   

210

2. سالم بودن   

210

3. كمال خلقت (نداشتن عيب بدنى)   

210

4. لاغر نبودن   

211

محلّ قربانى   

213

شرايط و محل ذبح كفّارات   

220

6.تراشيدن سر يا كوتاه كردن مو   

223

فصل هفتم: اعمال مسجدالحرام   

231

طواف نساء   

235

فصل هشتم: گذراندن شب در منا (بيتوته)   

239

رمى جمرات سه گانه   

241

رمى جمرات ثلاث   

242

محصور و مصدود   

249

وظيفه ى مصدود در مراحل مختلف   

249

وظيفه ى محصور   

254

مسائل متفرقه   

260

احكام تقليد   

267

احكام مسجدالحرام و مسجدالنبى (صلى الله عليه وآله وسلم)   

269

چند مسأله    

269